Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort:ANBI.

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort: ANBI. Dat betekent dat we ons best doen om een positieve invloed te hebben op de maatschappij om ons heen. En ook, dat daarmee de giften die je doet aan Stadskerk De Wijngaard aftrekbaar zijn van de belasting. Wel zijn we verplicht om bepaalde gegevens op de website te plaatsen. Dat doen we hier.

1. Naam van het kerkgenootschap

De Wijngaard, vrije Baptistengemeente Leeuwarden

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Het RSIN is 806651192

3. Algemene gegevens

Naam ANBI: De Wijngaard
Telefoonnummer(facultatief): 06 38875710
RSIN/Fiscaal nummer: 806651192
Website adres: http://stadskerkdewijngaard.nl
E-mail: contact@stadskerkdewijngaard.nl
Bezoekers adres: Troelstraweg 147a
Postcode: 8919 AA
Plaats: Leeuwarden
Postadres: Troelstraweg 147a

4. Bestuurssamenstelling

De (BR) bestuurlijke- en (HR) herderlijke raad vormen samen met de voorganger de Raad. Zij opereren op strategisch niveau en dragen de eindverantwoordelijkheid. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de HR, BR, Staf en de voorganger. De staf binnen de gemeente bestaat uit taak- en doelgroep hoofden en een stafbureau. Zij opereren op tactisch niveau.

5. Beleidsplan

Het beleid van de Wijngaard bestaat uit het realiseren van de onder 7 genoemde doelstellingen.

6. Beloningsbeleid

De beloning van de voorganger van onze gemeente is geregeld naar de richtlijnen zoals die zijn opgesteld binnen de ABC-gemeenten. De gemeente wordt in de uitvoering van haar missie ondersteund door veel vrijwilligers, een aantal vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

7. Doelstelling van de instelling

Missie
Jezus ontdekken, liefhebben en uitstralen!

Jezus Christus, de Zoon van God, heeft de centrale plaats in het hart van de Vader en in het hart van de christelijke geloofsbeleving. Hij is Gods oogappel, de afstraling van Zijn heerlijkheid en de bron van alle goedheid, liefde, waarheid, barmhartigheid en vergeving. Jezus ontdekken is Jezus liefhebben. Jezus liefhebben is Jezus uitstralen door de vernieuwende werking van de Heilige Geest (2 Korintiërs 3:3-18).

Visie

Koninklijk leven op de plaats waar je bent!

We investeren voortdurend in een persoonlijke relatie met God en in het vormgeven van deze relatie binnen ons gezin, werk, kerk en wijk. Op deze wijze worden mensen uitgedaagd om persoonlijk vorm te gaan geven aan discipelschap, en zelf daarover de regie te houden. De lokale kerk functioneert hierbij als een bronplaats van ontmoeting, inspiratie en toerusting (Efeze 3:14-21).

8. Verslag van de activiteiten

In 2017 heeft de Wijngaard veel gedaan en beleefd. Op naar weer een mooi jaar!

  • Het ledenaantal is gegroeid
  • De cursus “Koninklijk leven op de plaats waar je bent’ was een groot succes
  • Verschillende gastsprekers hebben het podium betreden.
  • Er is hulp geboden aan de leden en niet leden van de kerk

9. Financiële Begroting

Begroting Werkelijk Begroting
Baten 2018/2019 2018/2019 2019/2020
Bijdragen gemeenteleden 315.000 347.832       372.560
Opbrengsten Misionair 6.000 0             5.000
Overige opbrengsten 1.700 4.929             1.200
Rente 22.500 22.500          22.500
Totaal opbrengsten 345.200 375.261 401.260
Lasten
Pastoraat en toerusting 100.450 98.147          93.250
Facilitair beheer 190.450 242.213       255.149
Taakgroepen 19.800 26.171          31.361
Bestedingen Misionair 9.000 14.680          10.000
Rente 25.500 25.500          25.500
Totaal lasten 345.200 406.711 415.260
Resultaat 0 -31.450 -14.000

 

10. Beknopt overzicht van voorgenomen besteding met toelichting daarop

  • De leden van VBG de Wijngaard dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente.
  • VBG de Wijngaard ontvangt geen overheidssubsidie.
  • Binnen pastoraat, eredienst en toerusting zitten personele kosten van de voorganger en ingehuurd personeel
  • Facilitair beheer betreffen de huisvestingskosten en voorziening rondom de zondagse Erediensten in het WTC te Leeuwarden
  • Taak en Doelgroepen vormen de Staf en omvatten o.a. de volgende disciplines: kinder- en tienerwerk, jongeren, volwassenen en ouderenwerk, communicatie, missionair, toerusting en diverse projecten
  • Binnen missionair is het werk van een aantal zendelingen begroot.

Door een ANBI-toewijzing zijn de giften aan VBG de Wijngaard fiscaal aftrekbaar. Bij de belastingaangifte dienst vermeld te worden dat de gift is gedaan aan: ABC gemeente VBG de Wijngaard.
Bankrekeningnummer (voor giften):
IBAN – NL05 RABO 0395470129

11. ANBI opzoeken

Wij staan ook geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI. Met de link hieronder kunt u het opzoeken.
Klik hier

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?