Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort:ANBI.

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort: ANBI. Dat betekent dat we ons best doen om een positieve invloed te hebben op de maatschappij om ons heen. En ook, dat daarmee de giften die je doet aan Stadskerk De Wijngaard aftrekbaar zijn van de belasting. Wel zijn we verplicht om bepaalde gegevens op de website te plaatsen. Dat doen we hier.

1. Naam van het kerkgenootschap

Stadskerk De Wijngaard, vrije Baptistengemeente Leeuwarden

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Het RSIN is 806651192

3. Algemene gegevens

Naam ANBI: De Wijngaard
Telefoonnummer(facultatief): 06 38875710
RSIN/Fiscaal nummer: 806651192
KVK-nummer 75795698
Website adres: http://stadskerkdewijngaard.nl
E-mail: contact@stadskerkdewijngaard.nl
Bezoekers adres: Troelstraweg 147a
Postcode: 8919 AA
Plaats: Leeuwarden
Postadres: Troelstraweg 147a

4. Bestuurssamenstelling

In de Stadskerk De Wijngaard is een raad van oudsten eindverantwoordelijk voor het geestelijk en bestuurlijk functioneren van de gemeente. Deze raad van oudsten bestaat uit vijf tot zeven oudsten-echtparen die samen met de voorganger de raad vormen.

Het managementteam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, dat door de raad is gedelegeerd.

De kerkmanager is verantwoordelijk voor monitoring en de directe dagelijkse aansturing van het uitvoeren van werkzaamheden.

Op tactisch niveau opereren de clusters, taak- en doelgroepen en de staf.

5. Beleidsplan

Het beleid van Stadskerk De Wijngaard bestaat uit het realiseren van de onder 7 genoemde doelstellingen.

6. Beloningsbeleid

De beloning van de voorganger en kerkmanager van onze gemeente is geregeld naar de richtlijnen zoals die zijn opgesteld binnen de Unie-ABC-gemeenten. De gemeente wordt in de uitvoering van haar missie ondersteund door veel vrijwilligers, een aantal vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

7. Doelstelling van de instelling

Missie

Wij zijn geroepen om van zoekers toegewijde volgelingen van Jezus Christus te maken!

Onze missie geboren en gefundeerd in het onderwijs van Jezus Christus:

 • De Bergrede (Matteüs 5-7)
 • Het grote gebod (Matteüs 22:37-40)
 • De grote opdracht (Matteüs 28:16-20)

Stadskerk de Wijngaard dient als bronplaats voor ontmoeting, inspiratie en toerusting en is een middel om te groeien naar het beeld van Jezus Christus (2 Korintiërs 3:18).

De kerk van Jezus Christus ontleent haar identiteit aan een diepe verbondenheid met ü God de Vader (huisgezin van God) ü God de Zoon (lichaam en bruid) ü God de Heilige Geest (tempel)

Visie

Koninklijk leven op de plaats waar je bent!

We investeren voortdurend in een persoonlijke relatie met God en hoe deze relatie vorm krijgt binnen ons gezin, werk, kerk en wereld. Op deze wijze worden mensen uitgedaagd om persoonlijk vorm te gaan geven aan discipelschap.

Naam

‘Stadskerk’ verwijst naar onze liefde voor de stad Leeuwarden en de dorpen rondom haar. Wij willen door middel van een open en dienstbare houding bijdragen aan de bloei van de stad (Jeremia 29:7).

‘De Wijngaard’ staat symbool voor de gemeente daarin is God de landheer, Christus Jezus de wijnstok, en wij als ranken mogen groeien in Hem en daardoor vrucht dragen (Matteüs 20:1-16; Johannes 15:1-17).

Waarden

Als kerk hebben wij een aantal richtinggevende waarden als uitgangspunten:

 • Wij aanvaarden de Bijbel als het woord van God,
 • Wij geloven in de Drie-eenheid (geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel),
 • Wij hebben een open avondmaal,
 • Wij praktiseren de geloofsdoop,
 • Wij investeren voortdurend in het huwelijk als heilig verbond tussen en man en vrouw,
 • Wij zijn een participatiekerk waarin betrokkenheid vanzelfsprekend is,
 • Wij zijn betrokken bij de wereldwijde Missie van God,
 • Wij hebben een vaste band met het volk Israël,
 • Wij zijn een groene kerk en zetten ons in voor duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Normen

Onderstaande normen zijn richtinggevend voor onze cultuur:

 • Wij zijn missionair en gastvrij; ofwel: we verwelkomen zoekers!
 • Wij gaan voor de volgorde: Belonging (welkom), Believing (inhoud) en Behaving (gedrag)
 • Wij zijn professioneel en vrijgevig; ofwel: we gaan voor kwaliteit en betrokkenheid!

8. Verslag van de activiteiten

In het seizoen 2020/2021 heeft Stadskerk De Wijngaard zich zoveel mogelijk aangepast aan de omstandigheden rondom Covid 19.

Diensten zijn online georganiseerd en door veel gemeenteleden en gasten bekeken. In de periode dat het binnen de maatregelen kon waren de diensten te bezoeken voor een maximum aantal bezoekers.

Eigen sprekers én gastsprekers zijn de gemeente voorgegaan.

9. Financiële Begroting

Begroting Werkelijk Begroting
Baten 2021/ 2022 2021/ 2022 2022/2023
Bijdragen gemeenteleden 364.000 385.890 410.333
Opbrengsten Misionair 5.500 1.228
Overige opbrengsten 2500 500
Rente 22.500 25.100 24.000
Totaal opbrengsten 394.200 412.718 434.333
Lasten
Pastoraat en toerusting 99.706 86.024 95.404
Facilitair beheer 250.987 259.029 280.483
Taakgroepen 18.075 10.444 34.800
Bestedingen Misionair 11.075 16.498 14.750
Rente 25.947 25.647 600
Totaal lasten 405.790 397.642 426.037
Resultaat -11.590 15.076 8.296

 

10. Beknopt overzicht van voorgenomen besteding met toelichting daarop

 • De leden van Stadskerk De Wijngaard dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente.
 • Stadskerk De Wijngaard ontvangt geen overheidssubsidie.
 • Er zijn personele kosten voor de voorganger, de kerkmanager per 1 januari en ingehuurd personeel.
 • Stichting De Wijngaard is eigenaar van het kerkgebouw aan de Troelstraweg 147a. De Stadskerk huurt een deel van het gebouw. Daarnaast is er een tweetal verdiepingen met kantoren die verhuurd worden aan diverse bedrijfjes. De Stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en draagt hiervoor de kosten
 • Stadskerk De Wijngaard wordt opgedeeld in de volgende cluster:Generatie, Gemeentezorg, Discipelschap en Samenkomsten.Daarnaast is er een Staf die bestaat uit de taakgroepen: Communicatie, Secretariaat, Financiën, HRM en ICT.
 • Vanuit de Taakgroep Zending, Cluster Discipelschap, is er contact met en financiële ondersteuning aan diverse start ups. Veelal gemeenteleden of daaraan verbonden personen die een bediening hebben in missionair werk.

Door een ANBI-toewijzing zijn de giften aan VBG de Wijngaard fiscaal aftrekbaar. Bij de belastingaangifte dienst vermeld te worden dat de gift is gedaan aan: ABC gemeente VBG de Wijngaard.
Bankrekeningnummer (voor giften):
IBAN – NL05 RABO 0395470129

11. ANBI opzoeken

Wij staan ook geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI. Met de link hieronder kunt u het opzoeken.
Klik hier

12. Formulier publicatieplicht

Download het standaarformulier publicatieplicht: Anbi 2021-2022

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?