Stadskerk De Wijngaard is een Baptistenkerk, maar verbinden ons met de kerk der eeuwen. Daarom gebruiken wij het liefst een verbindende geloofsbelijdenis uit de vroege kerk: De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Ook vandaag wordt deze nog breed erkend als een Bijbels gefundeerde geloofsbelijdenis.

Er is wel meer te vertellen over wat we geloven, maar daarvoor kun je het beste onze periodieke fundamentenkring volgen. Wil je weten welke waarden we hoog proberen te houden, klik dan op 'onze waarden'.

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Maker van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren voor alle eeuwen,
licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt,
één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen,
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,
en is mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;
is opgevaren naar de hemelen
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden;
en zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die voortkomt uit de Vader [en de Zoon],
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten;
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;
wij belijden één doop tot vergeving van zonden;
wij verwachten de opstanding der doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?